mentori

mentori

tiistai 27. syyskuuta 2016


MENTOROINTIMALLIEN JA -MENETELMIEN HARJOITTELU PIENRYHMISSÄMentorointikoulutuksen välitehtävässä (2) saimme tehtäväksemme harjoitella mentorointimenetelmiä, perehtyä eMentoroinnin toimintatapoihin ja harjoitella digityövälineiden käyttöä mentoroinnissa. Harjoittelu toteutui pienryhmissä, joihin olemme jakautuneet jo mentorointikoulutuksen alkuvaiheessa. 

Harjoitteluprosessin suunnittelu oli ensimmäinen tehtävämme. Valitsimme prosessin alussa mentorointimallit- ja menetelmät sekä digitaaliset välineet, joita käytimme harjoitellessa eMentorointia. Asetimme harjoittelulle tavoitteet ja jaoimme roolit (aktori, mentori, havainnoija). Ryhmän tavoitteet määrittelimme seuraavasti:
  • Osaamme käyttää 3D-tekniikkaa sekä palautteen antamista/vastaanottamista eMentoroinnissa sekä osaamme käyttää myös muita eMentorointimenetelmiä (esim. havainnoiva kuuntelu)
  • Pystymme hyödyntämään digitaalisia työvälineitä eMentoroinnissa (mm. videopuhelut ja yhteiset työalustat) sekä osaamme tarvittaessa etsiä lisää tietoa digitaalisista työvälineistä, jos valitsemamme työvälineet eivät ole riittäviä
  • Moninaisuuden ja osaamisen hyödyntäminen mentorointimenetelmien harjoittelussa ja soveltamisessa sekä tiimin jäsenten poikkialaisuuteen liittyvän asiantuntijuuden ja kokemusten jakaminen harjoittelun aikana

eMentorointia harjoittelimme ennalta sovittujen casejen avulla. Casen kertoi aktorin roolissa toimiva ryhmän jäsen ja aihe liittyi aktorin arki- tai työelämään. Jokainen tiimin jäsen toimi määritellyissä rooleissa harjoitteluprosessin aikana. Harjoittelussa hyödynnettiin poikkialaista asiantuntijuutta sekä ryhmän jäsenten työkokemusta. eMentoroinnin harjoittelu toteutui sekä parimentorointina että vertaismentorointina. Parimentoroinnissa muodostettiin mentori - aktori - pari ja vertaismentorointi toteutui harjoitteluraportin suunnitteluvaiheessa sekä reflektoinnin aikana.   

Mentorointimenetelmien harjoittelun koen tärkeänä osana mentorointikoulutusta. Harjoittelu on lisännyt ymmärrystä mentoroinnista sekä mentorointimalleista ja -menetelmistä. Harjoittelimme pienryhmässä parimentorointia sekä vertaismentorointia. Lisäksi oppimme hyödyntämään digitaalisuutta mentoroinnissa. Käytimme harjoittelun aikana Skypeä, OneDriveä sekä Sway-sovellusta. Viestinnässä hyödynsimme sekä sähköpostia että WhatsApp -sovellusta. Skype mahdollisti videovälitteiset ryhmätilanteet ja reflektoinnin, OneDrive ja Sway- ovellus yhteiskirjoittamisen sekä sähköposti ja WhatsApp yhteydenpidon digitaalisesti. Osa harjoitteluryhmän jäsenistä kirjoittaa lisäksi blogia. Blogin kirjoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Varayhteytenä harjoitteluun nimettiin WhatsApp. Varayhteyttä ei jouduttu käyttämään harjoittelussa.
 
Sway-sovellus oli meille uusi menetelmä yhteiskirjoittamisen alustaksi. Sway:n monipuolisuus yllätti koko ryhmän ja se koettiin helppokäyttöiseksi. Sway-sovellus vakuutti minut harjoittelun aikana ja tulen hyödyntämään sitä jatkossa opiskeluissani ja mahdollisesti eMentoroinnissa. Skype:n käyttö osoittautui toimivaksi eMentoroinnissa. Pidin tärkeänä, että keskustelujen aikana näimme toisemme ja keskustelu tapahtui ”etänä kasvokkain”. Erityisen tärkeää on, että Skype yhteys toimii hyvin, koska havainnoiva kuuntelu on tärkeä osa mentorointia. Lisäksi kirjoitan blogia, jota tulen hyödyntämään myös mentori - aktori suhteessa. 
      
eMentorointi-harjoittelun vahvuudeksi koin opiskelijoiden poikkialaisuuden. Uskallan väittää, että poikkialaisuuden avulla saimme uusia näkökulmia ja ajatuksia omaan työhömme. Poikkialaisuuden hyödyntämisen on mielestäni tärkeää myös osaamisen ja ammatillisen kehittymisen näkökulmasta.

eMentorointi-hankkeen tavoitteena on tukea valmistuvia ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoita siirtymisessä opinnoista työelämään. Tavoitetta edistetään luomalla toimivia ja vaikuttavia mentorointimalleja. Hankkeessa testataan myös toimintatapaa, jossa YAMK-opiskelija soveltaa työn opinnollistamisen työkaluja ja arvioi niiden sopivuutta opintojen sujuvoittamiseen. Hankkeen tavoitteet on huomioitu harjoittelutehtävässä erityisen hyvin. Pienryhmässä harjoittelimme eri mentorointimenetelmiä ja -malleja hyödyntäen omaa asiantuntijuuttamme ja digitaalisuutta. Reflektoimme toimintaamme ja arvioimme valitsemiamme mentorointimenetelmiä (palaute ja 3D -tekniikka) kriittisesti. Tunnistimme prosessin aikana, että mentoroinnissa havainnoiva kuuntelu on keskeisessä roolissa. Poikkialaisuuden ja moninaisuuden hyödyntäminen koettiin myös tärkeänä.

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelija, Anu Kuparinen Kajaanin amk:sta